Sklep zamkniety. Nie mozna skladac zamowien. Za utrudnienia przepraszamy.

Spis treści


CZĘŚĆ I  PRZEDSIĘBIORCA – JEGO CHARAKTERYSTYKA

 Rozdz. I       Ogólna charakterystyka prawa przedsiębiorcy
 Rozdz. II      Przedsiębiorca – jego rodzaje
1.Wprowadzenie
2.Pojęcie przedsiębiorcy
3.Przedsiębiorca w ustawie z 19 listopada 1999 r. – Prawo    działalności gospodarczej

4.Przedsiębiorca w kodeksie cywilnym
5.Spółki handlowe jako przedsiębiorcy
   Wprowadzenie
   Przepisy wspólne dla spółek handlowych
Rozdz. III     Spółki osobowe
1.Wprowadzenie
2.Spółka jawna
Uwagi ogólne – powstanie spółki
Stosunek do osób trzecich
Wewnętrzne stosunki spółki
Rozwiązanie spółki
Likwidacja spółki
3.Spółka partnerska
Powstanie spółki
Prawa partnerów w spółce i ich odpowiedzialność
Rozwiązanie spółki
4.Spółka komandytowa
Wprowadzenie
Stosunek do osób trzecich
Stosunki wewnętrzne spółki
Rozwiązanie spółki
5.Spółka komandytowo-akcyjna
Wprowadzenie
Przepisy ogólne dotyczące spółki
Powstanie spółki i jej stosunki wewnętrzne
Spółka a osoby trzecie
Rozwiązanie i likwidacja spółki   
 Rozdz. IV     Spółki kapitałowe
1.Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Istota spółki
Zastosowanie gospodarcze spółki z o.o.
Powstanie spółki
Rejestracja spółki
Podstawowe prawa i obowiązki wspólników
Organy spółki
Zarząd
Rada nadzorcza
Zgromadzenie wspólników
Rozwianie i likwidacja spółki2.Spółka akcyjna
Istota spółki
Zastosowanie gospodarcze spółki
Typy spółek akcyjnych i firma spółki
  Powstanie spółki
  Kapitał spółki
  Akcje i ich rodzaje
Organy spółki akcyjnej
 Zarząd
 Rada nadzorcza
Walne zgromadzenie
Rozwiązanie i likwidacja spółki
 Rozdz. V Prawa i obowiązki przedsiębiorcy
1.Prawo do firmy
Wiadomości wstępne
Zasady prawa firmowego
Ochrona prawa do firmy
2.Prawo ustanowienia prokury
Zagadnienia ogólne
Udzielenie i rodzaje prokury
Odwołanie prokury
3.Obowiązek wpisu przedsiębiorcy do ewidencji działalności gospodarczej
4.Obowiązek rejestracyjny w Krajowym Rejestrze Sądowym

Zagadnienia wstępne
Postępowanie dotyczące wpisu do Rejestru Sądowego
Rejestr Przedsiębiorców
Rejestr Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej
Rejestr dłużników niewypłacalnych
5.Obowiązek uzyskania numeru identyfikacji podatkowej
Wstęp
Postępowanie w sprawach nadania numeru identyfikacji podatkowej
Zasady posługiwania się numerami identyfikacji podatkowej
Rejestr podatników
 Rozdz. VI Prawo do przedsiębiorczości oraz swoboda świadczenia usług w prawie Wspólnotowym
1.Uwagi ogólne
2.Prawo do przedsiębiorczości a wolność gospodarcza
3.Swoboda świadczenia usług

 Rozdz. VII   Pomoc przyznawana przez państwo przedsiębiorcom w krajach Unii Europejskiej
1.Uwagi ogólne
2.Ogólne pojęcia dotacji
3.Procedura dotycząca pomocy podlegającej obowiązkowi zawiadamiania
4.Procedura dotycząca pomocy niedozwolonej
5.Procedura odnośnie istniejących programów pomocy
6.Monitoring
 Rozdz. VIII  Łączenie, podział i przekształcanie się spółek
1.Wprowadzenie
2.Łączenie się spółek
3.Łączenie się spółek kapitałowych
4.Łączenie się z udziałem spółek osobowych
5.Podział spółek
6.Przekształcanie spółek
 Rozdz. IX     Postępowanie upadłościowe i naprawcze
1.Postępowanie upadłościowe
Wprowadzenie
Przepisy ogólne o postępowaniu upadłościowym i jego skutkach
Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości
Skutki ogłoszenia upadłości
Przepisy ogólne o postępowaniu upadłościowym prowadzonym po ogłoszeniu upadłości
Zgłoszenie i ustalenie wierzytelności
Układ
Likwidacja masy upadłości
Podział funduszów masy upadłości i sum uzyskanych ze zbycia rzeczy i praw obciążonych rzeczowo
Zakończenie i umorzenie postępowania upadłościowego oraz ich skutki
Postępowanie w sprawach orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej
2. Odrębne postępowanie upadłościowe
  Postępowanie upadłościowe wszczęte po śmierci niewypłacalnego dłużnika
Postępowanie upadłościowe wobec banków
Postępowanie upadłościowe zakładów ubezpieczeń społecznych
  Postępowanie upadłościowe wobec emitentów obligacji
 3. Postępowanie naprawcze

 

CZĘŚĆ II   PRZEDSIĘBIORCA W OBROCIE GOSPODRACZYM – WYBRANE ZAGADNIENIA      

Rozdz. X Zobowiązania w obrocie gospodarczym
1.Pojęcie stosunku zobowiązaniowego
2.Źródła zobowiązań
3.Sposoby zawierania umów
4.Formy umów
5.Klasyfikacja umów
Rozdz. XI Wybrane umowy gospodarcze

1.Uwagi ogólne
2.Umowy nazwane
Umowa sprzedaży
Rękojmia za wady
Gwarancja jakości
  Umowa sprzedaży konsumenckiej
  Istota i prawne regulacje umowy najmu
  Charakterystyka umowy dzierżawy
  Umowa zlecenia w ujęciu kodeksowym
  Istota i prawne regulacje umowy o dzieło
  Umowa rachunku bankowego
  Leasing jako przykład umowy o gospodarcze korzystanie z cudzych rzeczy
3.Umowy nienazwane
Umowa faktoringu w obrocie gospodarczym
Istota franczyzy jako umowy nienazwanej
Charakterystyka umowy sponsoringu

CZĘŚĆ III  ZAGADNIENIA PODATKOWE DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCY      
Rozdz. XII      Obowiązki podatkowe w działalności gospodarczej
1.Wprowadzenie
2.Konstrukcja podatków oraz polskiego systemu podatkowego

Istota podatku
Źródła prawa podatkowego
System podatków i opłat
Klasyfikacja podatków
Elementy konstrukcyjne podatków
Rozdz. XIII    Wybrane zagadnienia dotyczące zobowiązań podatkowych
1.Pojęcia obowiązku podatkowego i zobowiązania podatkowego
2.Sposoby wygasania zobowiązań podatkowych
3.Zaległość podatkowa
4.Nadpłata i stwierdzenie nadpłaty
5.Odraczanie terminów zapłaty podatku lub rozłożenia jego spłaty na raty
6.Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe
7.Zabezpieczenia zobowiązań podatkowych
Rozdz. XIV     Podatki państwowe i samorządowe  - wybrane zagadnienia
1.Podatek dochodowy od osób fizycznych
Podmioty podatku
Przedmiot podatku
Podstawa opodatkowania
Skale i stawki podatkowe
Uproszczone formy opodatkowania
2.Podatek dochodowy od osób prawnych
Podmioty podatku
Przedmiot podatku
Podstawa opodatkowania
Skale i stawki podatkowe
3.Podatek od towarów i usług
Podmioty podatku
Przedmiot podatku
Zwolnienia podatkowe
Skala i stawki podatkowe
Obowiązki podatników i płatników
4.Podatek dochodowy od spadku i darowizn
5.Podatek Leśny
6.Podatek od nieruchomości
7.Podatek od środków transportowych
8.Podatek od posiadania psów
9.Opłata targowa, miejscowa i administracyjna

CZĘŚĆ IV   POSTĘPOWANIE PRZEDSIĘBIORCY PRZED SĄDEM GOSPODARCZYM  
Rozdz. XV   Stosowanie prawa krajowego przed sądem gospodarczym
1.Postępowania obligatoryjne
Uwagi ogólne
Szczególne obowiązki nałożone na przedsiębiorców w postępowaniu przed sądem gospodarczym
Postępowanie w sprawach z zakresu ochrony konkurencji (art.47928  - 479 35)
Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji energetyki, telekomunikacji i transportu kolejowego
Postępowanie w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone
Postępowanie uproszczone a postępowanie w sprawach gospodarczych
2.Postępowanie fakultatywne: nakazowe i upominawcze
Postępowanie nakazowe
Postępowanie upominawcze
3.Korelacja postępowania zwykłego, uproszczonego, nakazowego i upominawczego w postępowaniu przed sądem gospodarczym
Rozdz.  XVI  Stosowanie prawa wspólnotowego przez sądy krajowe w tym sądy gospodarcze
1.Zagadnienia wstępne
2.Orzeczenie wstępne
3.Prawo stanowione przez Wspólnotę w postępowaniu toczącym się przed sądem krajowym
4.Sądy krajowe a odpowiedzialność odszkodowawcza państwa za nieprzestrzeganie prawa wspólnotowego
5.Rola sądownictwa krajowego w przypadku pomocy udzielonej przez państwo niezgodnie z zasadami Wspólnego Rynku


Dodatek do pozycji:Polityka Prywatności | Regulamin | Informacje prasowe | Biuletyn prasowy | Prasa o nas | Kontakt

ESC Poland © 2004 - 2009 www.escpoland.pl All rights reserved