Sklep zamkniety. Nie mozna skladac zamowien. Za utrudnienia przepraszamy.

Spis treści


Spis treści

Visual Studio. NET

Robert B. Dunaway

 

Wprowadzenie do środowiska .NET 15
Poziom zaawansowania 15
Kto powinien przeczytać tę książkę? 16
Cele książki 16

Rozdział 1. Dlaczego .NET 19
Problemy biznesowe rozwiązywane przez środowisko .NET 19
Wydajność i skalowalność 22
Zalety środowiska .NET 23
Przyjęcie otwartych standardów 23
Usługi Web Services 24
Funkcje i udoskonalenia środowiska programistycznego Visual Studio .NET 25
Narzędzia projektowe w Visual Stutio.NET 25
Środowisko Common Language Runtime 26
Języki .NET 26
Język pośredni 27
Komunikacja między serwerami 27
Podsumowanie 27

Rozdział 2. Ewolucja opracowywania aplikacji na podstawie modelu warstwowego 29
Ewolucja warstwowego opracowywania aplikacji 29
Zarządzanie scentralizowane 30
Przetwarzanie rozproszone 30
Wydajność 30
Skalowalność 30
Reguły biznesowe 31
Odczucia użytkownika aplikacji 31
Dwuwarstwowe opracowywanie aplikacji 31
Zarządzanie kodem w modelu dwuwarstwowym 32
Wydajność 33
Dostęp do danych 33
Reguły biznesowe 34
Trójwarstwowy model opracowywania aplikacji 34
Usługi użytkownika 34
Usługi biznesowe 35
Usługi danych 36
Zarządzanie kodem 36
Skalowalność 36
Reguły biznesowe 36
Opracowywanie aplikacji według modelu n-warstwowego 37
Podział usług biznesowych 38
Klasa fasadowa 38
Klasy głównego biznesu 39
Klasa dostępu do danych 40
Reguły biznesowe dotyczące danych 40
Procesy biznesowe 41
Ograniczenia 41
Identyfikatory GUID 42
Stosowanie ograniczenia CHECK 42
Procedury wyzwalane 43
Ujemne strony 43
Co robić? 43
Stan aplikacji 44
Przechowywanie stanu aplikacji w bazie danych 45
Przechowywanie stanu aplikacji w kliencie 46
Rozwiązanie ASP.NET 46
Uwagi końcowe na temat stanu sesji 47
Usługi Web Services 47
Model warstwowy usług Web Services 48
Dlaczego Web Services? 48
Udostępnianie danych 49
Zmniejszenie nakładów pracy na opracowanie aplikacji 50
Poprawa komfortu pracy użytkownika 50
Kandydaci na usługi Web Services 50
Podsumowanie 51

Rozdział 3. Opis środowiska Studio .NET 53
Instalowanie Visual Studio .NET 53
Przebieg instalacji 54
Dostosowywanie Visual Studio .NET do wymagań użytkownika 57
Strona startowa 57
Makra Visual Studio .NET 60
Programy uzupełniające (Add-ins) 61
Środowisko programistyczne Visual Studio .NET 66
Preferred Access Connection 66
Solution Explorer (eksplorator rozwiązań) 66
Dynamic Help (pomoc dynamiczna) 66
Searching Help (pomoc przy wyszukiwaniu) 66
Task List (lista zadań) 67
Command Window (okno poleceń) 67
Okno Tool Box (skrzynka narzędzi) 70
Server Explorer (Eksplorator serwerów) 70
Document Window (okno dokumentu) 72
Properties Window (okno właściwości) 72
Object Browser (przeglądarka obiektów) 72
Opcje dostosowujące środowisko programistyczne do potrzeb użytkownika 73
Environment 73
Source Control (kontrola wersji) 73
Text Editor (edytor tekstu) 74
Database Tools (narzedzia bazy danych) 74
Debugging (debugowanie – testowanie i uruchamianie programów) 74
Projects (projekty) 74
Visual Basic.NET 74
Tworzenie aplikacji Visual Basic.NET 74
Dodanie kodu „Hello World” 75
Budowanie projektu 76
Wykonanie aplikacji „Hello World” 76
C#...... 77
Tworzenie aplikacji „Hello World” w języku C# 77
Budowanie, wykonywanie i debugowanie kodu C# 78
ASP.NET 78
Tworzenie projektu „Hello World” w ASP.NET 78
Tworzenie strony „Hello World” w ASP.NET 80
Oglądanie strony „Hello World” 80
XML 81
Analizowanie prostego dokumentu XML 81
Usługi Web Services 82
Tworzenie prostej usługi WWW 82
Wykonanie aplikacji Sum_WebService 85
Testowanie usługi WWW 86
ADO.NET 86
Skalowalność 86
Trwałość XML 87
Tworzenie prostego projektu ADO.NET 87
Pakiety .NET 88
Kompatybilność 88
Bloki konstrukcyjne 89
Przykład komponentu zwracającego pełne nazwisko 89
Podsumowanie 91

Rozdział 4. NET Framework 93 Środowisko Common Language Runtime 94
Kod zarządzany 94
Język pośredni Microsoft Intermediate Language 94
Kompilatory just-in-time 94
Pakiet 95
Manifest 95
Obsługa wersji pakietów 96
Globalny bufor pakietów 97
Domeny aplikacji 97
Common Type System 97
Środowisko Runtime Host 99
Przestrzeń nazw 99
.NET Class Framework 100
Podsumowanie 102

Rozdział 5. Narzędzia Visual Studio .NET 105 Dziennik zdarzeń 105
Dostęp do dziennika zdarzeń 106
Typy zdarzeń 107
Typy dzienników zdarzeń 107
Zarządzanie dziennikami zdarzeń 108
Filtrowanie informacji w przeglądarce dziennika Log Viewer 109
Zapisywanie zdarzeń dotyczących aplikacji 110
Debugowanie aplikacji (usuwanie błędów i testowanie) 113
Okno Locals 115
Okno Autos 115
Okno Watch 116
Okno dialogowe QuickWatch 116
Okno Call Stack 117
Okno Command 117
Punkty przerwań 118
Pakowanie i wdrażanie 119
Kreatory Visual Studio .NET 120
Cab Project 120
Kreator Deployment Wizard 121
Merge Module Project 125
Podsumowanie 125

Rozdział 6. Narzędzia do projektowania, bazy danych i narzędzia do monitorowania 127 Windows Form Designer 127
Web Form Designer 128
Component Designer 129
XML Designer 131
Widok Schema 131
Widok Data 131
Widok Source 132
User Control Designer 133
Narzędzia wizualne do baz danych 133
Projekty baz danych 134
Database Designer 135
Query Designer 136
Script Editor 139
Procedury wbudowane 139
Obiekty bazy danych 141
Obiekty typu indeks 141
Ograniczenia – implementacja reguł biznesowych 142
Visual Studio Analyzer 143
Architektura narzędzia Visual Studio Analyzer 145
Crystal Reports 146
Szablony Enterprise Templates 147
Podsumowanie 149

Rozdział 7. Przyspieszony kurs Visual Basic .NET 151 Co nowego w Visual Basic.NET? 151
Option Explicit 151
Option Strict 152
Option Compare 152
Option Base 152
Zmienne 152
Boxing 153
Redim 153
StringBuilder 153
Struktury 156
Zasięg zmiennych 156
Obszary 156
Windows Forms 157
Struktura projektu 158
ErrorProvider 159
Implementowanie przestrzeni nazw 160
Strukturalna obsługa wyjątków 164
Reguły obsługi wyjątków 165
Podstawowe zasady 167
Przykłady obsługi wyjątków 167
Try ... Catch 167
Klauzula Finally 168
Instrukcja Exit Try 168
Użycie wielu instrukcji Catch 169
Uzyskiwanie informacji o wyjątku 171
Przykład właściwości i metod klasy wyjątku 171
Programowanie zorientowane obiektowo 172
Abstrakcja 172
Kapsułkowanie 173
Polimorfizm 173
Dziedziczenie 174
Właściwości 174
Metody 175
Opcje deklaracji 176
Tworzenie egzemplarza obiektu (Object Instantiation) 178
Wczesne i późne wiązanie 179
Komponenty 180
Proste przykłady programowania obiektowego 181
Dodawanie abstrakcji 181
Wprowadzenie kapsułkowania 183
Wprowadzenie polimorfizmu albo dziedziczenia opartego na interfejsie 187
Korzystanie z dziedziczenia 189
Podsumowanie 190

Rozdział 8. ASP.NET 191 ASP kontra ASP.NET 191
Kod kompilowany 192
HTML i kontrolki serwerowe 195
Postback 195
Stan aplikacji (_ViewState) 195
SmartNavigation 196
Budowanie aplikacji książki adresowej w ASP.NET 196
Wymagania systemowe 196
Visual Studio .NET 197
Serwer IIS 197
SQL Server 2000 197
Budowanie bazy danych dla książki adresowej 197
Tworzenie bazy danych 197
Tworzenie tablicy 198
Tworzenie nowej aplikacji ASP.NET 199
Zapojektowanie wyglądu strony 199
Funkcje zachowań 210 Page_Load 213
Page.IsPostBack 214
Dołączanie danych do kontrolki DataGrid 214
Nadanie bardziej atrakcyjnego wyglądu kontrolce DataGrid 216
Podsumowanie 226

Rozdział 9. Promowanie skalowalności aplikacji 227 Wprowadzenie do ADO.NET 227
Implementowanie ADO.NET 228
Obiekt Connection 229
Ustawianie właściwości obiektu OleDbConnection 229
Budowanie obiektu Connection 230
SQLConnection 232
Obiekt Command 233
Budowanie kwerendy przekazującej (Pass Through Query) 233
Przycisk Command Objects 236
CommandType.Text 236
CommandType.TableDirect 237
CommandType.StoredProcedure 238
Metody wykonywania obiektu Command 239
ExecuteNonQuery 240
ExecuteReader 240
ExecuteScalar 241
ExecuteXmlReader 242
Obiekt DataReader 242
Przykład użycia obiektu DataReader 243
Inicjowanie obiektu DataReader 244
Przykład zapełniania listy złożonej (ComboBox) 246
Efektywne korzystanie z obiektu DataReader 246
Drugie spojrzenie na przykład AddressBook 248
Obiekt DataAdapter 248
Inicjowanie obiektu DataAdapter 248
Przykład użycia obiektu DataAdapter 250
Metoda Fill obiektu DataAdapter 251
Synchronizowanie zmian 251
Obiekt DataSet 252
Rzut oka na aplikację AddressBook 252 Przykład zastosowania obiektu DataSet 254
Budowanie tablicy DataSet na podstawie dokumentu Excela 257
Budowanie tablicy DataSet na podstawie danych z SQL Servera 257
Budowanie relacji 258
Wydobywanie XML 260
Procedury wbudowane 262
Rozszerzenie aplikacji o procedury wbudowane 263
Wykonanie skryptów z procedurami wbudowanymi 263
ab_GetAddressBookInfor_ssp 263
ab_GetContactDetailInfo_ssp 264
ab_InsertContact_isp 264
ab_UpdateContact_usp 266
ab_DeleteContact_dsp 267
Tworzenie nowej funkcji SP_GetAddressBookInfo 267
Tworzenie nowej funkcji SP_GetContactDetailInfo 268
Tworzenie nowej funkcji SP_InsetContact 270
Tworzenie nowej funkcji SP_UpdateContact 272
Tworzenie nowej funkcji SP_DeleteContact 275
Zastąpienie wywoływanych funkcji 275
PopulateAddressBook 275 GetContactDetail 276
InsertRecord 276
UpdateRecord 276
DeleteRecord 277
Uruchomienie aplikacji AddressBook 277
Stosowanie procedur wbudowanych i XML 277
Insert i Update 278
ab_InsertContactXML_isp 278
ab_UpdateContactXML_usp 279
SP_UpdateContact 281
Uaktualnienie funkcji AddressBook 281
Tworzenie nowej funkcji SP_InsertContactXML 281
Tworzenie nowej funkcji SP_UpdateContactXML 283
Przykład wsadowego wykonywania operacji Insert za pomocą XML 284
Zaimportuj przestrzeń nazw 285
BtnXMLBatchInsert_Click 285
Importowany plik XML 286
Uruchomienie aplikacji 287
Podsumowanie 287

Rozdzaił 10. Web Services 289 Technologie usług WWW 289
XML 289
XML Schema 290
XSLT 291
HTTP 291
WSDL 291
UDDI 291
Wyeliminowanie paradygmatu przetwarzania wsadowego 292
Możliwość pobierania opłat za usługi WWW 292
Koncentratory usług WWW 292
Tworzenie prostej usługi WWW 293
Skompilowanie usługi WWW 294
Oglądanie WSDL 295
Testowanie usługi WWW 296
Debugowanie usługi WWW 297
Skonsumowanie usługi WWW 298
Dodanie adresu WWW dostępu do usługi 299
Debugowanie usługi WWW z poziomu klienta 301
Podsumowanie 301

Rozdział 11. Współdziałanie COM z .NET 303 Programowanie z zastosowaniem pakietów 303
Współdziałanie COM z komponentami .NET 303
Budowanie pakietu 303
Budowanie komponentu COM 306
Konsumowanie klasycznych komponentów COM za pomocą .NET 311
Eksponowanie pakietów wobec klasycznych aplikacji COM 313
sn.exe (narzędzie do nadawania nazw ścisłych) 313
tlbexp.exe (eksporter biblioteki typów) 315
regasm.exe (narzędzie do rejestracji pakietu) 316
gacutil.exe (Global Assembly Cach Tool) 317
Konsumowanie pakietów .NET przez klasyczne aplikacje COM 318
Podsumowanie 320

Rozdział 12. Enterprise Services 321
Czym jest COM+? 321
Krótka historia technologii COM+ 321
Tworzenie aplikacji COM+ 325
Budowanie komponentów serwisowanych 327
Aplikacja WeddingList 329
Formularz Windows Form 329
Zdefiniowanie zachowania aplikacji 334
Tworzenie bazy danych 336
Dołączenie danych do testowania 338
Tworzenie pomocniczych procedur wbudowanych 339
Komponenty warstwy pośredniczącej 348
Komponent dal_DataAccess 348
Klasa dal_WeddingList 351
Klasa bll_WeddingList 353
Dołączenie obiektów WeddingList do GAC (globalny bufor pakietów) 355
Opcja 1 – użycie narzędzia konfiguracyjnego .NET Framework 356
Opcja 2 – użycie programu gacutil.exe 358
Dołączenie klienta do pakietu 358
Nadanie klientowi funkcjonalności 359
Pobieranie szczegółowych informacji 360
Validation_Party 362
txtParty_KeyPress 363
btnAdd_Click 364
btnDelete_Click 365
Dlaczego należy używać XML? 366
Przegląd kodu 366
Opracowywanie aplikacji dla przedsiębiorstw 372
Tworzenie puli połączeń 372
Pule połączeń dla XML_GetDataSet 374
Dodanie odniesień do Enterprise Service 375
Dodanie przestrzeni nazw 375
Dziedziczenie klasy Serviced Component 375
Dodanie atrybutów pakietu 375
Tworzenie aplikacji COM+ i zarejestrowanie pakietu 377
Oglądanie aplikacji COM+ 378
Modyfikowanie klienta 378
Tworzenie puli obiektów 378
Śledzenie zdarzeń 379
Implementacja śledzenia zdarzeń 380
Aktywacja Just-In-Time (JITA) 381
Obsługa transakcji 382
Lista kontrolna do usług Enterprise Services 384
Tworzenie warstwy fasadowej z usługami Web Services 386
Tworzenie fasady usług WWW 388
Dodanie metod WWW 389
Zmiana konfiguracji klienta pod kątem usług WWW 392
Dokąd dalej? 393


Dodatek do pozycji:Polityka Prywatności | Regulamin | Informacje prasowe | Biuletyn prasowy | Prasa o nas | Kontakt

ESC Poland © 2004 - 2009 www.escpoland.pl All rights reserved